Kruisberghoeve: Wasserij, spoelerij, compostering en landbouw

Sla navigatie over

Home › Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle offertes van KRUISBERGHOEVE NV (hierna “KRUISBERGHOEVE”) aan de Klant, op alle bestellingen van de Klant bij KRUISBERGHOEVE en op alle overeenkomsten tussen KRUISBERGHOEVE en de Klant met betrekking tot leveringen van diensten door KRUISBERGHOEVE.

Deze Algemene Voorwaarden primeren op voorwaarden die van de Klant of een derde uitgaan.

Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van de vertegenwoordigers van KRUISBERGHOEVE, moeten, opdat ze aan KRUISBERGHOEVE tegenstelbaar zouden zijn, door KRUISBERGHOEVE schriftelijk bevestigd worden.

Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden. Partijen verplichten zich ertoe in dat geval in plaats van de nietige bepaling een nieuwe geldige regeling te treffen, die het doel van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2

De offertes van KRUISBERGHOEVE, alsmede de door haar verstrekte gegevens en bijlagen, gelden slechts bij wijze van inlichting en binden KRUISBERGHOEVE niet. Elke bestelling van de Klant bindt de Klant doch KRUISBERGHOEVE zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze bestelling door KRUISBERGHOEVE. Eventuele onjuistheden in deze bestellingsbevestiging dienen door de Klant schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen twee dagen na de bestellingsbevestiging.

Artikel 3

KRUISBERGHOEVE heeft het recht haar verbintenissen onder de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de Klant van rechtswege te ontbinden, onder meer in de navolgende gevallen:

  • ingeval van wanprestatie van de Klant, zoals het niet tijdig betalen van een deel of het geheel van de prijs, de gehele of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de Klant, en het in gebreke zijn van de Klant om de goederen af te halen;
  • ingeval van ontbinding of vereffening van de Klant of indien de Klant zijn beroepsactiviteiten staakt;
  • ingeval van faillissement, gerechtelijk akkoord of enig ander feit dat aantoont dat het krediet van de Klant aan het wankelen is gegaan.

Ingeval van ontbinding ten laste van de Klant heeft KRUISBERGHOEVE van rechtswege recht op betaling van de volledige prijs met conventionele intresten en conventioneel schadebeding zoals bepaald in artikel 4, onverminderd andere rechten van KRUISBERGHOEVE, zoals onder meer het recht op een hogere bewezen schadevergoeding.

Artikel 4

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle prijzen van KRUISBERGHOEVE in Euro uitgedrukt.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling van elk gefactureerd bedrag, taks inbegrepen, te geschieden op de zetel van KRUISBERGHOEVE te Arendonk of op een door KRUISBERGHOEVE aangeduide bankrekening uiterlijk binnen de dertig dagen na de factuurdatum en zonder kosten voor KRUISBERGHOEVE. De betalings-verplichting van de Klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering betreffende de verkochte goederen.

Ingeval van niet betaling op de vervaldag zullen op het factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling, verwijlintresten verschuldigd zijn van 10% per jaar. Het factuurbedrag zal eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 2.000 BEF. Dit alles onverminderd alle andere rechten dewelke KRUISBERGHOEVE kan doen gelden.

Artikel 5

De overeengekomen leverings- en/of behandelingsdata zijn indicatief en binden KRUISBERGHOEVE niet.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt de levering van de door KRUISBERGHOEVE te bewerken goederen door de Klant op het bedrijf van KRUISBERGHOEVE te Arendonk.

In elk geval geschiedt het vervoer van de te bewerken goederen, inclusief het opladen, steeds op kosten en op risico van de Klant.

De door de Klant aangevoerde goederen moeten vrij te zijn van weipalen, steenafval, munitie, springstoffen en andere vreemde voorwerpen. De Klant is aansprakelijk voor elke schade die KRUISBERGHOEVE, derden of de Klant zelf lijdt ingevolge immobilisatie of beschadiging van de installaties van KRUISBERGHOEVE ingevolge de aanwezigheid van voormelde elementen in de aanvoerde goederen.

KRUISBERGHOEVE behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de door haar te leveren diensten en/of de bewerking van de door de Klant aangevoerde goederen te weigeren ingeval van aanwezigheid in deze goederen van vb. weipalen, steenafval, munitie, springstoffen en/of andere vreemde voorwerpen die tot beschadiging of immobilisatie van de installaties van KRUISBERGHOEVE aanleiding zou kunnen geven, en dit zonder dat KRUISBERGHOEVE daarvoor tot enige schadevergoeding aan de Klant of aan derden kan gehouden zijn.

De Klant waarborgt aan KRUISBERGHOEVE dat de door hem aangevoerde goederen afkomstig zijn uit niet-toxische gronden, dit wil zeggen gronden die onder meer vrij zijn van giftstoffen, zware metalen en pesticiden.

Artikel 6

Klachten van de Klant betreffende niet-conformiteit en/of gebreken dienen uiterlijk binnen de 3 dagen na de levering op gemotiveerde wijze en schriftelijk te worden gemeld op de zetel van KRUISBERGHOEVE te Arendonk.

Klachten en opmerkingen van de Klant betreffende de facturatie dienen binnen de acht dagen op gemotiveerde wijze per aangetekende brief op de zetel van KRUISBERGHOEVE te worden bekendgemaakt. De termijn loopt vanaf de ontvangst van de factuur, welke wordt geacht te zijn geschied op de derde dag na de factuurdatum.

Artikel 7

Enkel schriftelijk door KRUISBERGHOEVE gegeven adviezen en waarborgen zijn tegenstelbaar aan KRUISBERGHOEVE.

Elke tekortkoming van KRUISBERGHOEVE wordt enkel in natura hersteld, zonder dat KRUISBERGHOEVE daarenboven tot enige schadevergoeding kan gehouden zijn.

KRUISBERGHOEVE zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk veroorzaakt werd door een fout van KRUISBERGHOEVE.

KRUISBERGHOEVE zal nooit aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse schade, zoals, doch niet beperkt tot, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of voor enige andere schade of gebreken te wijten aan de goederen, materiaal of informatie verstrekt of bezorgd door de Klant.

In geen enkel geval zal de gehoudenheid van KRUISBERGHOEVE hoger kunnen zijn dan de helft van het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst geleverde diensten.

Artikel 8

KRUISBERGHOEVE zal in geval van overmacht, zoals bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van KRUISBERGHOEVE, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van KRUISBERGHOEVE, telkens voor zover deze oorzaak niet uitsluitend van de wil van KRUISBERGHOEVE afhankelijk is, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat KRUISBERGHOEVE in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9

Ingeval van voortverkoop verplicht de Klant er zich toe de Algemene Voorwaarden en de eventuele bijzondere met KRUISBERGHOEVE overeengekomen voorwaarden van KRUISBERGHOEVE aan zijn eigen Klant tegenstelbaar te maken.

De Klant vrijwaart KRUISBERGHOEVE voor de aanspraken van derden die de Klant zelf niet tegen KRUISBERGHOEVE zou kunnen laten gelden.

Artikel 10

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen KRUISBERGHOEVE en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De Rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van daaruit voortvloeiende geschillen. KRUISBERGHOEVE behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank